Logo

Aktuālie dokumenti un publikācijas

Dokumentārais mantojums arhīvos, bibliotēkās un muzejos sastāda lielāko daļu cilvēku atmiņu par pasauli un atspoguļo cilvēku valodu un kultūru daudzveidību. Jautājums par dokumentārā mantojuma saglabāšanu ir bijis rūpju avots gan speciālistiem, gan tiem, kas saskaras ar tā trauslumu, apzinot turpmākos riskus par svarīgu informācijas avotu zaudējumu. UNESCO ikdienā veic lielu darbu dažādu dokumentu un pētniecisku projektu veikšanā, lai veicinātu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļas informēšanu un sniegtu atbalstu dalībvalstu ilgtspējīgām dokumentārā mantojuma politiku un stratēģiju īstenošanām.

UNESCO rekomendācijas dokumentārā mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai digitālajā laikmetā

Profesionāļu grupas ir mudinājušas UNESCO izveidot standartu-noteicošu instrumentu, lai nodrošinātu pasaules dokumentārā mantojuma aizsardzību, tostarp digitālā formātā. UNESCO Izpildpadome tās 190. sesijā ģenerāldirektori aicināja turpmāk pārņemt un prezentēt rezultātus priekšizpētei par dažādiem elementiem, kas būtu jāņem vērā, lai turpmāk attīstītu instrumentu, kam būtu likumisks pamats dokumentārā mantojuma aizsardzībā (190 EX/Decision 16). UNESCO Ģenerālā konference tās 37. sesijā ņēma vērā veiktās priekšizpētes rezultātus un aicināja ģenerāldirektorei iesniegt projektu rekomendācijām dokumentārā mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai, ieskaitot digitālo mantojumu (37 C/Resolution 53).

2014. gada septembrī dalībvalstīm tika izsūtīts sākotnējais ģenerāldirektores ziņojums un rekomendāciju projekts, lūdzot sniegt komentārus un priekšlikumus to papildināšanai (CL/4075). 2015. gada aprīlī sekoja gala ziņojums un papildinātā rekomendāciju redakcija (CL/4104). Lai sagatavotu gala redakciju rekomendāciju projektam iesniegšanai UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, no 2015. gada 1.-2. jūlijam, tika sasaukta starpvaldību speciālā komitejas sanāksme, veltīta “UNESCO rekomendāciju dokumentārā mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai digitālajā laikmetā” izskatīšanai.

Jaunais normatīvais teksts, kas vienbalsīgi tika apstiprināts, ir rezultāts visaptverošam konsultatīvam procesam, aptverot ne vien mantojuma aspektus, bet arī juridiskos un intelektuālā īpašuma saistītos aspektus. Arī Latvija aktīvi piedalījās šo rekomendāciju izstrādē, gan gatavojot priekšlikumus rekomendāciju projektam, gan piedaloties sanāksmēs.

„UNESCO rekomendācijas dokumentārā mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai digitālajā laikmetā” iezīmē pagrieziena punktu UNESCO darbā, saglabājot dokumentāro mantojumu. Rekomendācijas tiecas palīdzēt dalībvalstīm gan nacionālā mērogā, identificējot dokumentāro mantojumu un nodrošinot politikas pasākumus saglabāšanai un piekļuvei, gan starptautiskā mērogā, caur divpusējiem un daudzpusējiem pētījumiem, kā arī publicējot vadlīnijas, politikas un labāko prakšu modeļus. Šis jaunais normatīvais instruments palīdzēs veidot arī partnerības, identificējot nepieciešamos risinājumus, lai izvairītos no tādiem draudiem kā laika ietekme, dabiskas katastrofas, cilvēku nepārdomātā darbība, tehnoloģiju novecošanās, resursu mobilizēšana, lai turmāk vērtīgas kolekcijas un ieraksti nekad netiktu zaudēti. Rekomendācijas pieejamas šeit.